Adele – English


A
B
C
D
E
Ɛ
F
G
H
I
Ɩ
K
L
M
N
Ŋ
O
Ɔ
P
R
S
T
W
Y
Z

B


bavcome
baàpthey (f)Anden powu yɩɩ bɛnɩ baà ba. Baà bè kura aa bʋnʋn.People of all nations will come. They will bow before you.
bàà1fr. var.bànvsew
bàà2fr. var.ban2pthey (with a use of modal verb should)yɛ bɛ bàà sanlet them go
baagɩfr. var. ofbagɩ1
baarafr. var. ofbara *
babavpinch, hold tight
bafanyɔnThonningii piliostignia (Latin name), a tree that bark could be used for a ropebɛɛ talɩ bɛ ka bafanyɔ wɔnyʋn bɛ kyagya anataga. Okoro gɛ bɛɛ gbɛrɛ dɩkpalɩ alɛ "mɩɩn dɩnataga dɩ lanlan bafanyɔ wɔpɩ". dɩnataga dɩ lanla bafanyɔ wɔpɩ fɔ aa duyu di pe yema aà wura ɔŋʋʋ a ban dɩ
bagɩ1fr. var.baagɩntravel bag
ban1vplait, tieban gɛkʋn diyenkpenBandage the wound. ban duyuPlait the hair. ban onyunTie your mouth (- meaning that you are fasting).
ban2fr. var. ofbàà2
bànfr. var. ofbàà1
banbangalanfr. var.banbangalaadvthin, oblongebi fɔ duyu dì we banbanbagalan anlɛ dɩŋalanThe head is narrow and long.
bangɩfr. var.kanti HHvmake a false promisena bangɩ alɛ mɩnɩn sanI made a false promise that I would not go.
bankenifr. var.benkeni * (T,E), menkeni, ɔpɩ-sɩyancocoyam
bankufr. var.bankʋna dish from cassava and maize dough
bankʋfr. var. ofbanku
bankyi (T)fr. var. ofkitiki
bankyɩfr. var.kitiki * (G)lncassava
bara *fr. var.baaravtwist, weave (a rope), plaitɛ bara ɔŋʋʋ, ɛɛ bara wɔna duyuHe twists a rope. She plaits her mother's hair.
baragɩfr. var.bɛrɛgɩ (Gh)vseparate, space outɛsʋgʋgyan fɔ wote ɛ gbaragɩ bɛ ma woduma fɔ boo getite. bɛ baragɩ ɩkala gɛtɛ be tin fɔThe girl's father separated her and the boy friend. The pepper seedling were transplanted.