C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

g


gáa v marry
gàa v splice (rope) Ta̱m ga hwen a̱m gagt naama.
gáa hàngò v risk; unfortunately or accidentally cause death or similar disaster by interfering with an object or person already damaged Av gaala hanga̱v do̱v o da.
gàadémà n an official position within the golmo system, identifying only one individual I wen reen gaadem va̱n go̱lmo̱? (sem. domains: golmo.)
gáadò n inheritance Wa el tu rya gaado v'ceto.
gáadò v inherit Gaadov lelna iu'go̱vo̱ a staana.
gàagàró n red guinea corn, a kind of sorghum Sorghum bicolor (sem. domains: 1.5 - Plant.)
gàagó n sickness, disease Kan gaag a tu ema'yomk da. (sem. domains: med.) der. s'gáagò
gá̱a̱gù n chosen, ordained spouse, the one and only person sb is destined to marry Sila ta agvav ga̱a̱ga̱v rovo.
gà̱a̱gù v 1rove, wander from place to place, walkabout U baalk a̱n ga̱a̱gu.; A̱ra̱m havk n ga̱a̱gu lak neta. 2loiter Kan ga̱a̱g zattad kau da.
gáav adv upright A̱m he̱nko deel gaav an d'cina̱.
gàaz gàaz adv hurriedly Pe̱n va hav gaaz-gaazu ha̱na.
gàb ò̱mò̱ (der. of gàbà) v go and bring (sth one has forgotten to take)
gàb s'zà̱tnà̱ n kind of bee Gab-s'za̱tna̱ i ggova̱n sweemna a s'cotan hwe̱di. (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
gàbà vt 1follow, work on Neta ruka̱ c'ga̱i, na gabka o. ant: u'gábó. 2obey der. à càv gàbâ , der. gàb ò̱mò̱ , der. s'gàbò
gàbàsá v be gentle, calm and collected, settled Av gudgsa̱ la da, gabasa lalko.
gàbèsé v follow, follow suit, copy, join in Av gabese lama̱v nok da.
gàbòn s'gábò adv in groups according to age, step by step Na kugtska̱ an go̱lma̱n s'gabon-s'gabo.
gábtè v lead, take charge I we̱n tu gabt na te̱nte̱ baa c'sepa?
gácbá v prepare, get set and ready to wrestle Ta hav nu gacbo a se̱e̱ te. der. d'gàcbò , der. ù'gàcbó
gàcbàl adv limp, of a (dead) lizard or crocodile A̱m he̱nko cwiima la̱t gacbal.
gàcgàcà id in a wriggling manner like a lizard Cwiim somka̱n kwe̱e̱v gacgaca.
gaco gada
gaco irreg. infl. of gàdá
gà̱d áknà n kind of herb, called "Leper's Liver" in Hausa El nan ris ga̱d akna̱n yala. (sem. domains: 1.5 - Plant, 5.2 - Food.)