C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

p


pa̱ra̱mcuu
pà̱rá̱ntà̱ do sth but not quite complete, give up when one is close U buzka̱ yogno, u pa̱ra̱nvtka̱ na̱.; U pa̱ra̱ntka̱ baala̱m ru.
pàràs pierce, break through Dork he̱e̱k paras ho̱m kwiciki.
pàrásnè underneath, beneath Ka̱ca̱n uvkan paras na k'ya̱na̱.
parat
párát popped (e.g. into burrow), entering with speed or by force Sween pe̱tkon wa̱a̱ parat.; U pe̱tko parat nu bu.
pà̱rpá̱gù kind of shrub Pa̱rpa̱gu i gova̱c boba tu em v'ga̱a̱ra̱v c'golc'golo. Cochlospernum tintocrium (sem. domains: 1.5 - Plant.)
pa̱ruu
pa̱ruu
pas (cas)
pás chocked full, full to the brim Dori hik na̱m ho̱ pas.
pàs crack - sound of pot or eggs breaking Gyand kobka pas d'he̱e̱ke̱.
pàsà cross over (e.g. road, bridge) Hav a̱v pas koro, kada na gweda.
pàsá̱nkà̱ká̱lá̱ For no good reason, or without taking any thought for consequences U lagk gwe̱le̱ u uk pasa̱nka̱ka̱la̱.
pà̱sà̱nná̱ cross, climb over or pass by force Hiv pa̱sa̱nka̱ gagne, u to̱o̱ko̱.
pasasa
pasasa
páskà have a tendency to U pask u re̱de̱de̱.
pasnuka̱ka̱la̱
pàsò across, over (there) or the other side, e.g. a new settlement of a town across a river Ma hav paso, a̱m kaba ka̱ci.
pàspásò on both sides U tokeske s'kab paspaso.; Hwela dwak wa s'naa pas-paso.
pástè 1take across O̱m i'hono, a caav paste.; Past i'hon a̱n rigt a̱n gen. Take the calabash across the river. 2transfer, move from one container to another
pat (bip)
pát 1'twang' - sound made by bowstring or catapult when released A̱m hong ko pat au taa ti ne. 2'crack' - sound of a stick breaking suddenly Hyur getanka pad baan la̱kcu. 3sound of passing wind
pà̱t lurch, roll suddenly, suddenly slip from sb's grasp Hwen sopka̱m pa̱t u kobko a̱n dwa̱.; Wa sopkko pa̱t u kobkon miin dwa̱.