C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

p


pátá Fork-tailed Bush Katydid, a kind of grasshopper Pata, i ema am semma. Scudderia furcata (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
pàtà pour out gently Hav a̱v pata m'lade.; U el nu'pato.
pà̱tà̱ 1be superior to, surpass, exceed, be more than Hyaaro kwesaka o c'pa̱ta̱. 2be older then Wa a̱ra̱m pa̱tka̱ wa wanta a̱n d'to̱o̱so.
pátàl 1fallen and looking helpless, limp U hek patal, u ta unu da. 2swinging from side to side
pàtá̱rskà place across, sling across U pata̱rska bai k'ru a̱n c'kapo.
patasa
patasa
pà̱tà̱sá̱ give more than
pataska
patata
pàtàtà
pátrà 1twist together, tangle Laga, kada le̱nde̱m patra. 2sling across shoulder
patra, pata̱rka
pàvàvà looking directly at sb, glaring I ye̱ a̱v ke̱e̱ te̱i na̱m is pavava?
pàzàzzà with sparks U bonko cek a̱n hwela pazazza. She threw a burning stick with a cloud of sparks.
pé̱ open Hav a̱v pe̱ i'doro a̱v he̱nte.
pè̱ where A̱m ipk u azi pe̱, u savi ni'doro.
péckè close U ceka baad ri pecke, a ti vesa da.
pècó put something on the fire to cook or boil it Kabc kunku a̱v peco. (sem. domains: 5.2 - Food.)
pédé pédé at the side Neta giika̱, aka̱n el pede-pede baa ru.
pe̱de̱de̱
pè̱dè̱dè̱
pê̱e̱
pè̱e̱kò 1turn things upside down in search of sth 2reveal secret A caa bo, na lag pe̱e̱ko.
pé̱e̱rè̱ be stealthy, quiet A caav pe̱e̱re̱, a̱v uvu.