Lou - English


a
e
ë
i
k
kw
l
m
mw
n
ng
o
ö
p
pw
r
s
t
u
w

s


sangap₁ Adj some
sangap₂ dial. var. of sapa
sangaul Num ten
sangmwal v step over
sangongo Adj very fat
sangör Adj dry
sangsang v open
sangto v hold
sansanat v be delirious
saop n rain shower
sap Deic what
sapa Adj some (dial. var. sangap)
sapak n noise
sapal v hit
sapang n fish
sapat n sabbath
sapë v pull up
sapean n later born (dial. var. sopean)
sapeek v limp (dial. var. sopeek)
sapët v clear bush (dial. var. saët)
sapnek v deceive
sapo₁ Adj bald (dial. var. ngat)
sapo₂ n bald head (dial. var. ngat)
sapökön v jealous
sapöl n shell