Lou - English


a
e
ë
i
k
kw
l
m
mw
n
ng
o
ö
p
pw
r
s
t
u
w

s


sapön n tree top
sapor v jerk loose
saprek v flip hand
sapsap v trick
sapsapak n noise
saptupun Adj large
sapwal n fish (dial. var. rapwal)
sapwelek v throw (dial. var. sopwelek)
sapwen v answer
sapwer n tree (dial. var. sopwer)
sar v gather together
sara Num one AB |Abstract
sarak dial. var. of sorak
saran n song
sarap n waterfowl nest
sarë v child cry
sarek₁ v share food (dial. var. serek)
sarek₂ v spread out (dial. var. serek)
sarën IN aunt:3s
sarkoun Adj crooked
sarö v joke
sarokrok n shade tree
saröpël n fish
sarpan IN hip:3s
sarpwatën IN underarm:3s