C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

a


a'- Class-marking prefix for a singular or plural noun in the fb:A class. Nouns in the fb:A class may be large inanimate objects, towns, ideas or many other things. Plurals of A class nouns often use the fv:c' class-marker. The class-marker fv:a' should not be confused with the pronoun fv:a which is written without an apostrophe and replaces a noun. ######## When an entry has a class-marker it is written in italic writing. Class-markers may move to the end of a word in a sentence. The class-marker is not included in the way entries are ordered. For example, the word fi:a'fv:koma (hand, arm) is found between the words fv:kolkolo and fi:v'fv:koma, and the word fi:a'fv:mata (spin, weave) is found between the words fv:mata and fi:k'fv:matqqkqci.
a'bunu ant: bùnù.
a'gwa̱a̱na̱ cf: á'gwàansà, gwana.
a'gwaansa (a'gwana)
a'gwa̱a̱nsa̱ irreg. infl. of á'gwàansà older
a'gwa̱a̱nsa̱
a'gwana a'gwaansa
a'ila̱ twice
a̱a̱a̱ irreg. infl. of á̱'à̱
aba̱j irreg. infl. of k'dútú
a̱ba̱sa̱ cf: à̱pà̱sá̱.
ada
agwagú irreg. infl. of àgwàgwá M.Magaji, Dabai
a̱ha̱m
a̱ha̱n
a̱kva̱n-me̱nke̱ irreg. infl. of k'á̱kù 2
alabe̱ (awabe̱)
alga̱dwa̱ (àlgá̱dwèn)
alga̱dwen irreg. infl. of àlgá̱dwà̱
alle̱ irreg. infl. of àzlé̱
amba̱rii irreg. infl. of àmbárìi
amba̱rinii irreg. infl. of àmbárìi
a̱n c'ru absorbed in his own affairs Na el a̱n po̱gs ru, u el a̱n c'ru.
a̱nlu (á̱nzù)
anye̱ (anye̱la)

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >