Matupi (Chin) – English


a
b
c
d
e
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
y
z

k


ka1๐Ÿ”ŠAdverb1widthEngwidth
ka3๐Ÿ”ŠNoun1mouthEngmouth
ka2๐Ÿ”ŠPronoun1myModแผฮผฮฟฮฏEngIBurแ€„แ€ซcfkai2kamah
kaa๐Ÿ”ŠVerb1spreadEngspread
kaam1๐Ÿ”ŠNoun1stone markerEngstone marker
kaam2Noun1fortuneHeb ื’ึธึผื“ EngfortuneBurแ€€แ€ถแ€€แ€ผแ€™แ€นแ€™แ€ฌcfyoe1yoekamyoethen
kaang1๐Ÿ”ŠAdverb1without reservationEngwholly
kaang2๐Ÿ”ŠAdjective1preventEngone crossing
kaap๐Ÿ”ŠVerb1shotEngshot
kacaihnahka-caih-nah๐Ÿ”ŠNoun1refreshmentEngrefreshment
kae1๐Ÿ”ŠVerb1overtakeEngovertake
kae2๐Ÿ”ŠVerb1friedEngfried
kaeh๐Ÿ”ŠVerb1parched Engparched
kaek2๐Ÿ”ŠVerb1hangEnghang
kaek1๐Ÿ”ŠNoun1shattered Engshattered
kaekvang๐Ÿ”ŠNoun1piecesEngpiecescfcungvang
kael2๐Ÿ”ŠVerb1storedEngstored
kael1๐Ÿ”ŠAdjective1crookedEngcrooked
kaelcong๐Ÿ”Škael-congAdjective1secludedEngsecluded
kaelhk-ae-lh๐Ÿ”ŠVerb1have (something) on oneโ€™s body or a part of oneโ€™s body as clothing, decoration, or protection. Hebื—ึธื’ึทืจEngwearingBurแ€…แ€Šแ€บแ€ธ2.4.4Tired2come to possess (something).Hebืงึธื ึธื”Modฮบฯ„ฮฌฮฟฮผฮฑฮนEngacquiredBurแ€†แ€Šแ€บแ€ธแ€•แ€ฐแ€ธ7.4.3Get6.8.1.1Own, possess
kaeng1๐Ÿ”ŠVerb1warmEngwarmcfrhoh
kaeng2๐Ÿ”ŠVerb1barricadeEngbarricade
kaep๐Ÿ”ŠNoun1sideEngside
kaepahkaep-ah๐Ÿ”ŠPostposition1atEngat
kaepvaikaep-vai๐Ÿ”ŠAdjective1aroundEngaround