Browse Mpyemo


a
b
d
e
g
h
j
k
l
m
n
p
r
s
t
v
w
y

a


aabooŋā:̄ɓȭ:̀3 3 3 2naraignéeterespider
abaàɓa᷆2 32nmariage (pas la cérémonie), alliancemüngö terê tî kôlï na wâlï; matânga tî müngö terê tî kôlï na wâlïmarriage (state of wedlock)
abaaŋlɔàɓã̄:̄lɔ̄2 3 3 3nbrique (en argile)birîkimud block
abagiàɓàɣī2 2 3nobstructionyê sô akânga lêgëstumbling block, obstruction
abandɔgɔàɓāndɔ̄ɣɔ̄2 3 3 3ngésierotâ bozö tî kôbe tî ândekegizzard
abarɔàɓàɾɔ̏2 2 21ncalvité, (être chauve)bêlimbô; mbököngö libaldness
abasɛŋàɓàsɛ̃̏2 2 21npièce (de maison)kubûroom
abegɔàɓèɣɔ̏2 2 21npaquet, faisceaugbâbundle (n)
abɛgɔɔàɓɛ̀ɣɔ̀:̏2 2 2 1nlumièrevurü ndolightabɛgɔɔ mpakwacmp.aɓɛɣɔ: mpakwanclair de lunesüngö tî nzemoonlight
abɛliàɓɛ̄li᷆2 3 32n1sein (mamelle)mebreast2mamellemeuddercoll.mɛdibɔ mɛbɛlimɛdibɔ
abi mɛmpɛginmoisson, récoltefängö lë-kôbe (fängö lë tî kôbe)harvest season
abogiàɓòɣȉ2 2 21nmurdere; kate tî dawall
aboliàɓōlī2 3 3npou (de tête)siri tî lilouse
abɔŋàɓɔ̃᷆2 32ngenoulikünü / likunîknee
abɔŋgɔlɔàɓɔ̄ŋgɔ̄lɔ̄2 3 3 3ncoconndo sô âmakongö agbîan terê na yâ nîcocoon
abugiàbūɣi᷆2 3 32njouengbângbâcheek
abumbɔàbùmbɔ̏2 2 21nessaimgbâ; gbâ tî angadî sô ahuruswarm (n)
abumiàbùmȉ2 2 21ngrossesseme ngopregnancyabumi yɔɔ sambugucoll.abumi jɔɔ sambugunfausses couchestüküngö tî ngomiscarriagetɔgi abumiexpr.vdevenir enceinteme ngofall pregnant
abyaàbjȁ2 21nherniegbôkorobôhernia (umbilical)
abyɛàbjɛ᷆2 32nchacalmbo tî ngondajackalsc Canis aureus
aɓɔɔŋlɔàɓɔ̃̄:̄lɔ̄2 3 3 3nchevillepöpö tî gerê na mbätä gerêankle
adempelaàɗēmpélà2 3 4 2nhyènegbongôhyenasc Crocuta crocuta
adilɔàdìlɔ̏2 2 21npoidsnëngö tî yêweight
adogɔ doɔaɗoɣɔ ɗoɔn1lever du soleilna sïgïngö tî lâsunrise2Esteast
agaranlocuste, criquetgbadôralocust