Ttwa Gwama - Amharic


a
b
d
e
f
g
h
i
ɨ
j
k
kk
l
m
n
ŋ
o
p
pp
r
s
ss
t
tt
u
ʉ
w
y
z

a


a kkyape mɨ mɨttያነሰ
a kkyapkoአነሰ
a ko pɨpetɨየሚያስጠላ
a ko ttɨttoshሰማት የማይዝጠው???
a kʉmproየናንተyour (plural)
a kwa ze ttwa ziየሚያስቀድም
a kwɨ uppɨŋɨተታለለ
a maproየኛ (ያድማጭ አይደለም)our (excluding the hearer)
a ma besheያለፈው
a ma shambɨshamተፈላጊ
a mab kkandiየተናቀ
a mab taየቀረ
a man ayavልማዳዊ
a mana kɨsɨአመለከተ
a map keየታረመ
a mɨnɨproየኛ (ያዳማጭም)our (including the hearer)
a naproየኔmy
a nayaadjብዙmany
a ninagasየጎደለው
a nɨnokoየተሻለ
a paŋvየለምbe not there
a paŋgoየለምbe not there
a pɨpaŋnየሌለthing that doesn't exist
a pɨpashadjየተረፈleftover; remaining
a sasɨv1የቆየ2አሮጌ