Browse Tok Pisin


a
b
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y

a


abrusim ol na go, maski long stop-ikil'e
abusyuwor
abus i pas long trep-ete
abus man i lukautimŋembelei
abus manmeri i lukautimhro' embwat
abus merinukup 2
abus/animal man i lukautimbilei
ai i heviŋembep mane
ai i laik raunyilyel
ai i laik slipŋembep mane
ai i op, ino slipŋembep koro koror
ai op i stapŋembep gili
ai warabepinip
aigriswim lal
airima diwaiyipih
amamas longhyumhyum
amamas na kalap i go antaptingilyem
  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >