ضابطو(zaabto)nRule;law;statute;control. regulation.قانون، دستور، طریقہ