Vasui - English


A
B
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
1
2
3
4
5
6

W


wikEnglishwiknweekEöʼ se nö Buka koman a wik vëh.I am going to Buka inside this week.
wokpoeTok PisinTok Pisinnemployee, labourer, workmanEöʼ e wokpoe pe torara.I am a workman of the European.
WongYuʼPrp.NWong YuMoaan a sitoa pe Wong Yu to teʼ non manuh Bukaʼ.Previously a store belonging to Wong Yu store was in Buka.