C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

b


ba cf: dádò.
cf: gwe̱go, ke̱k, dado. v grip suddenly O̱m ba ka̱n nau zo̱mo̱, sai yau gedi ne.
n grounds Wa nok kaa ba c'ma̱di, waa gag kaa c'ma̱di, na het o "ba̱p!".
adv 1first 2
v carve, cut into shape U baaka̱d kwa̱ ni vana.
bá̱ n part, place
bà̱ ad looking absent-minded, distant Yen kumin va̱v lat ge̱ ba̱?
bá hò̱o̱m rí
baaba irreg. infl. of cètò
báabá n indigo shrub El nan em c'rimsa̱n vaa sa̱n baaba. (sem. domains: 1.5 - Plant.)
bàabá cf: ceto. n 1father (familiar) Wa he̱nke̱ baabav ru, u somkan kwe̱e̱ve̱. 2uncle, or any older male relative
báabò ad no
bàadá̱n cèpkò (der. of d'bà)
bàadá̱n cèpkò irreg. infl. of cèpkò 2
báadé adv 'jolly good', fine (in the reply to a greeting) A noc zev pouc'kala a̱v ze po̱o̱s-baade.
bà̱a̱gá̱ v beat (a drum), for warming up or introduction Ba̱a̱ga̱ d'go̱ngo̱v ho̱dko̱. (irreg. infl. ba̱a̱gu)
ba̱a̱gu irreg. infl. of bà̱a̱gá̱
bà̱a̱gù v hunt mice in the dry season El nan em ba̱a̱ga̱n se̱nkne̱.
bàahò̱o̱mrí ho̱o̱mri-zada
bàaká v conditional A̱m baak a giit yal i we̱e̱re?
bá̱a̱ká̱ v hit or beat repeatedly U ba̱a̱k o̱mu hoka.
bàakú v race, examine, test, contest C'em baaku na he̱ntun tu ba.
bàalá n travel Av baala a̱v la̱va̱ c'hona a̱v gya̱n. der. m'bàalà
bá̱a̱rà̱ v 1cover, hunt, walk all over a large area in search of sth A na wan ba̱a̱gu, el nan ba̱a̱ra̱. 2spread all over Ba̱a̱r na ko leva̱n pe̱.
bà̱a̱rbà̱a̱rì v wander about A el ba̱a̱rba̱a̱ri, a ta esa̱d baad da̱n da.