C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

h


noise to chase kites from snatching chicks He̱ne̱bo̱ pa, ze ha bat ka̱c va̱n aka̱n tu soma akan runu.
ah! opening of the mouth wide, an opening Em ha a̱m he̱nt ga̱g rovo.
hà̱ yes, well, expressing agreement or affirmation A: "Ta̱v hav ni le̱e̱ te̱nte̱?" B: "Ha̱."
háaba dry, dry out, become dry Kusi ha̱n pa̱t opinl nu'haabo.
haaga̱ska
haaga̱ska
hàagsá shout out to frighten chickens from kites Haagsa gwelna̱n hii.
hàagùlá̱ Common or Hooded Vulture Haagula̱ cid hid to̱kke. Necrosyrtes monachus (sem. domains: 1.6.1.2 - Bird.)
haagulú
há̱a̱n exclamation of surprise and disgust, what?! A: "Ne neskam kindi az a̱m nes vo, ammam hoka." B:"Ha̱a̱n, ta̱v ke̱be̱m kind ri."
há̱a̱nyú what is it? A: "Ta̱v ne̱e̱m c'wande m'rist s'to̱?" B: "Ha̱a̱nyu?"
hábá please, come on, expression to urge or convince someone Noka ca̱ to̱ haba, lag i'dama.
hàbà reduce, lessen, shorten, limit U ne̱e̱ke̱m c'kwa̱na̱b hwe̱di, ca v'haba.
hà̱bà̱ search, look for Kan ha̱ba̱, atu taag da.
hàbàbà said when a wrestler fells his opponent A̱m ze hababa, unuyu a̱m unutu.
hábà̱r kàdà cap with points to cover ears Taaga̱n el ta top pogla ca̱c haba̱r kada.
habat
hàbàt waking up suddenly Naam le̱vk o̱m twere u unuku habat.; U unuku habat, an inu po̱g tin o.
hàbdò kind of brown-coloured guinea corn (sem. domains: 1.5 - Plant.)
hà̱bgá̱ mix up Ha̱bga̱ m'yo̱n a c'swenne.
hà̱bgcú 1ingredient 2antidote, a potion that is used to protect against poison A̱m ta nap ha̱bgc va̱n bans ru da.
hà̱bgsí mix together Neta habgski yala a land na.
hà̱bhà̱bà̱ mixed up with (usually grain- or crumb-like substances) Wa gaska hii a yala̱n ha̱bha̱ba̱ a land na.
hà̱bsá̱ plough again after rain to loosen soil Hav a̱v ha̱bsa̱ biki kan binya.
hàcbò the manner in which a lazy person bends U de̱k k'dekbo ho̱da̱n hacbo k'roggo.