C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

p


1shikra, a small greyish hawk Accipiter badius (sem. domains: 1.6.1.2 - Bird.) 2any bird of prey in general, including eagles, hawks etc. Paa ko̱sk wa ka̱ci.
pàa 1hang up out of the way 2plunge or thrust (into roof to keep sth out of the way) Kabi vana a̱v hav a̱v paa.
paa gongo irreg. infl. of cèv-gòngò
pàa gòngò
pàa hwèlá grasshopper-eating bird of prey
pàa-púsú white hawk, possibly a Dark Chanting Goshawk Melierax metabates (sem. domains: 1.6.1.2 - Bird.)
páad whitish A̱m he̱nko naama u pusupaad.
paade
pà̱a̱ká̱ temporarily fix hairstyle, tie slackly as temporary measure Neta zekai na pa̱a̱k u d'hi.
pà̱a̱l 1shooting up suddenly, legs flailing, with a pop! Koo mak pa̱a̱l. 2sudden opening of eyes
pá̱a̱rà̱ spin thread A̱m zeka az u piirim le̱nde̱ u el nupa̱a̱ru.
pá̱a̱rà̱ roll cotton between hand to make thread Neta pa̱a̱rka̱ m'le̱nde̱ hwe̱di.
pà̱a̱sá̱ take down, pull off Pa̱a̱sa̱ i'vana a̱v nokt va me.
pá̱a̱tá̱ pá̱a̱tá̱ stagger, (walking) unsteadily, shakily, as if drunk He̱ne̱ bo̱ o pa̱a̱ta̱-pa̱a̱ta̱.
pàaté take round, share, display goods for sale Hav a̱v wank hii a̱v paate.
pàatè side, beside or by sth A̱m kinka̱ be i'doro a̱n paat k'kuru.
pàav sound of sudden vomiting or spraying U taak c'go paav nu'copo.
pácàl sound of sth falling into shallow water Cwiim kobko na̱m ho̱ pacal.
pad
pad
pàdá filter Hav a̱v pada m'lade.
pàdàacú hurry, move fast A̱m pook vala̱m rovo, padaacu.
padada
pàdàdà
pàdàt sound of sudden parting (e.g. of rope) Jank kask hwen padat.