C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

k


k'- Class-marking prefix for a singular noun in the fb:K class. Nouns in this class are inanimate objects or plants larger than fb:D class objects. Plurals of fb:K class nouns use the fv:c' class-marker. The class-marker fv:k' should not be confused with the pronoun fv:k which is written without an apostrophe and replaces a noun. ######## When an entry has a class-marker it is written in italic writing. Class-markers may move to the end of a word in a sentence. The class-marker is not included in the way entries are ordered. For example, the word fi:k'fv:koro (river) is found between the words fi:d'fv:koro and fv:kosa, and the word fi:k'fv:qku (spider) is found between the words fv:qkskutu and fv:qm.
k'àddá n machete (large knife used to cut plants) El nan geda̱m c'ce a̱n k'adda. A machete is used to cut wood. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
k'àdùdù n large grass basket with lid El nan de̱lk c'rihi hwedi a̱n k'adudu. Many things are usually put inside a basket with a lid.
k'á̱kù n 1spider A̱kk ka̱n me̱nk el ka̱n em le̱nde̱. gasteracantha (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.) 2evil spirit (irreg. infl. a̱kva̱n-me̱nke̱)
k'àlbà n wrestling trick U hetka̱m a̱n k'alba. He felled me with a wrestling trick.
k'ápcò n clamp El nan kam rihi a̱n k'apco. Something can be gripped in a clamp. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
k'bà̱gà̱ n mud bed Lela̱n lak ta em c'ba̱ga̱ a̱n c'lo̱bo̱.
k'bágágáu cf: v'te̱no, v'rado. n loud thunderclap Bagagau ka̱n me̱nk hetk k'kuru.
k'bágàní n somersault or hand-spring Kan go̱la̱m taak uva̱-uva̱ a̱n k'bagani.
k'bágbágò n rattle, child's mouth-organ made from cornstalk Akan el ta em d'he̱ta̱n c'bagbago.
k'ba̱gba̱gu cf: v'fé̱kù.
k'bá̱gbá̱gù cf: k'fe̱ku. n kind of cornstalk flute (sem. domains: 4.2.3 - Music.)
k'bà̱hú n sack Gas vam hi a̱n k'ba̱hu.
k'bài n goat skin bag often used by hunters A̱rma̱ a tu nok baa k'bai da. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
k'bàkà n 1crevice Ho̱m uvka̱n k'baka. 2chapped, cracked skin on the foot (sem. domains: anat.)
k'bámcò (der. of bámcò) n pier, pillar Ho̱o̱m ko̱o̱k widda̱ k'bamco baa nu kan.
k'bàn n body of water, pond A bank lo̱go̱ cwiima̱n el ta sota.
k'bàngó n large hide-bag ?
k'bárá n title used to show rank An lein weje el ta kaa c'go̱mo̱ ca̱ k'bara.
k'bàrktà n calyx of sorrel El nan ris sto̱o̱ a̱n c'barkta. (sem. domains: 1.5 - Plant.)
k'bà̱rmà n special heap of soft soil to honour a few titled |fv{g[lm[} workers, according to Lelna tradition (sem. domains: trad.)
k'bà̱tà̱ n stomach; the sack that contains food, especially of ruminant animals Na geda̱mk c'ba̱ta̱, na wankka. (sem. domains: anat, 1.6 - Animal.)
k'bà̱tksà̱ (der. of bà̱tksá̱) 1n exposition, expression of sth 2dictionary (sem. domains: coined.)
k'bècè n dirt, dirtiness A ta̱m ryaa gaad netav k'bece.
k'bìkì n refuse heap, pile of rubbish or trash A na ema c'wago, na asa̱n k'biki.