C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

s


s'- Class-marking prefix for a noun in the fb:S class. Nouns in the fb:S class are usually plurals of V class nouns and may be verbal/active nouns. The class-marker fv:s' should not be confused with the pronoun fv:s or fv:sq which is written without an apostrophe and replaces a noun. ######## When an entry has a class-marker it is written in italic writing. Class-markers may move to the end of a word in a sentence. The class-marker is not included in the way entries are ordered. For example, the word fi:s'fv:bakqvto (long-distance shooting) is found between the words fv:bakazowa and fv:d'kakce, and the word fi:s'fv:kwxxnx (shrill song) is found between the words fv:kwxxmsx and fv:kwxxtqmkwx.
s'àlà ant: àlà 1.
s'bàká̱vtò n long-distance shooting (an arrow) Noc hyan la̱a̱k s'baka̱vto.; Cà̱ è̱m s'bàtká̱vtò à̱n tàs némà.
s'bàndò an kind of game using a hoe, played by |fv{g[lm[} people An go̱lmo̱ el ta em s'bando.
s'bàtà ant: bàtà 1.
s'bè̱bgò (der. of bè̱bgé̱) n like an excited he-goat, the sticking up of the upper lip of a he-goat Gwebe gwel ko tenten na matin o, tu em s'be̱bgo.
s'bí an beat with a stick U el a̱n bis wa.
s'bìkí n menial work Wakwibi a̱n reen tu em s'biki nu bu.
s'bo̱kto cf: bò̱kbò̱kò̱.
s'bò̱ktò an boil continuously for a long time Na̱m el a̱n s'bo̱tkto.
s'bona ant: bònà.
s'càkà (der. of càkà) n fresh vegetables cut up into small pieces and dried in the sun El nan em s'caka a̱n s'bazgna.
s'cé̱kè̱mí n grudge; harping on past wrong acts Netanad hyubu ci s'ce̱ke̱mi.
s'cèndò n grouse, grumble Lag s'cendo, ve̱ce̱m rii na̱v to̱nine.
s'cèntò (der. of céntkà) n murmur, act of murmuring Ka s'cento, a tu bo̱m ho̱s da.
s'cèrè an become embedded in mud or soft ground Naam kaak s'cere.
s'cerfa ant: cérfá.
s'do̱ ant: dó̱.
s'dò̱ n 1pounding Neta el a̱n s'do̱. 2puncturing of an abscess with a hot arrow head A to̱ngan ema̱d kwiri sai s'do̱.
s'dwàtà̱msè (der. of dwàtà̱msé) n licking of mouth U yaak sto̱o̱ s'kasi, u el a̱n s'dwata̱mse.
s'dwè̱klò (der. of dò̱kò̱) an continuous pecking Ka̱ca̱n el a̱n dwekla̱m d'ga.
s'dwèpà̱rsnè ant: dwèpà̱rsnè.
s'gà n woman's coiffure; plait, hair-do Netan el ta em s'ga.
s'gáagò (der. of gàagó) n measles; chicken-pox; smallpox S'gaago i m'so̱na̱m naake. (sem. domains: med.)
s'gàbà n 1believe 2Christianity U el a̱n s'gaba. der. ká s'gàbà