C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

l


are La ta̱v baal a̱m noko c'noke?
1but, (used for emphasis) 2
1stumble 2mistake
lá̱a̱ know (how to do sth), be an expert, be able Ma ze tu la̱ lag o u ema.
láabè kind of fish (sem. domains: 1.6.1.5 - Fish.)
làagá̱v gò̱mò̱ title given to a golmo person El nan ka noc go̱mc a̱n laaga̱v go̱mo̱ - go̱la̱m an se̱nce. A person can be given this title in the Senchi tradition. (sem. domains: golmo.)
làagò mad person A̱m he̱nke̱ be̱ laago a̱n k'le̱ve̱.
làaká sisal plant - used for making rope Laaka i gov c'potkapotka. (sem. domains: 1.5 - Plant.)
láalábè̱ it would have been Laalabe maze ai ta̱m noko.
làalé tamarind tree, an evergreen tree with yellow flowers with red streaks and pods containing an edible acid pulp Laale i ce tu mat c'laale. Tamarindus indica (sem. domains: 1.5 - Plant.)
làamsá flatter, appease, appeal to Laamsa o u ne̱ vo d'mo̱go̱.
là̱a̱sà̱ teach, educate La̱a̱sa̱ aka̱n gaba̱m s'geno.
la̱a̱si
là̱a̱sì be taught, learn Hav na la̱a̱sa̱v kadatuv s'ge̱no.
là̱a̱tlà̱a̱tu tender, soft to touch A̱m clo̱vko̱ a̱m hongk la̱a̱tla̱a̱tu.
làbá poison, apply poison to sth (e.g. an arrow head for hunting) Hav a̱v laba deela c'hav ta̱n hiri.
làbà catfish Laba, i ge̱ne a s'cotna. (sem. domains: 1.6.1.5 - Fish.)
làbàsá hide, put or keep sth out of sight Labasa vani ru kada u he̱ne̱.
làbèsé hide, stay hidden (self) Labese, kada u can u he̱n vo.
làdò làdò walking like a hyena I we̱ bo̱ lado lado ho̱d dwiri?
làdòo the way a hyena stands and balances Esbo d'dwiri ladoo.
là̱g-rímúní new kind of strong black rat found all over Nigeria Lela̱n cetk la̱ga̱n-c'rimca̱n dina̱ azi c'lankana. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
làgà 1stop! do not do that! leave Lagi dami netav rovo. 2allow, let (sb do sth)
lá̱glá̱gá̱ squirming, wriggling, writhing, reeling, struggling (from discomfort or pain) Mankuml setk hwe̱di, a̱v he̱n o ge la̱gla̱ga̱ na'ha̱gcu ta̱v hong zeim ru.
là̱gmé̱lé̱ kind of large rodent which lives alone La̱gme̱le̱ i damran la̱gu na̱n tu soot un v'da̱n nu'bu. (sem. domains: 1.6 - Animal.)