C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

d


d irreg. infl. of dà̱ 1
d'- Class-marking prefix for a singular noun in the fb:D class. Nouns in the fb:D class are inanimate objects or plants of medium size and shape, between that of an egg and a fist. Plurals of fb:D class nouns use the fv:c' class-marker. The class-marker fv:d' should not be confused with the pronoun fv:d or fv:qd which is written without an apostrophe and replaces a noun. ######## When an entry has a class-marker it is written in italic writing. Class-markers may move to the end of a word in a sentence. The class-marker is not included in the way entries are ordered. For example, the word fi:d'fv:kwq (gourd) is found next to the word fv:kwq, and the word fi:d'fv:gyan (egg) is found between the words fi:k'fv:gyaara and fv:gyan.
d'àcídàmâi n 1rice cake (sem. domains: 5.2 - Food.) 2
d'à̱i n kind of traditional farm work D'a̱i i go̱vu na̱n wawant to be̱ne̱ ha̱nu wa a̱rma̱. (sem. domains: trad.)
d'àlá n lewd conversation; showing too much interest in impure things or in matters of sex Ka d'al el tu ne̱e̱ na c'na̱msa̱. A person who is very rude makes people laugh.
d'albisa (d'àrbísà̱)
d'àlbísà n onion El nan ris s'to̱o̱ a̱n c'albisa. Soup can be cooked with onions. (irreg. infl. d'arbisa̱) (sem. domains: 1.5 - Plant, 5.2 - Food.)
d'ámdárkà n hammer El nan em c'de̱klo a̱n d'amdarka. Tools are sharpened with a hammer. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
d'ápcò n short stick inserted into the 'leash' to tighten a drum El nan ho̱dk d'hina̱ a̱n s'apco. Drums are adjusted with short sticks inserted into the 'leashes'. (sem. domains: 4.2.3 - Music.)
d'arbisa̱ irreg. infl. of d'àlbísà
d'àrbísà̱ d'albisa
d'àrmá n grass-roll on wall top as cushion (purlin) for frame of roof to rest on Te̱kte̱ka̱n yaak d'arma.; Na magska k'kurun d'arma.; Armad naka. Ants have eaten the purlin.
d'àtá n bundle, coil (of dried hemp) A̱m waka atad s'bazgna.; Hav a̱v ne̱be̱ ma̱ d'ata da̱ s'bazgna.
d'ba cf: bò̱pà̱m d'bà, bò̱pò̱.
d'bà cf: cepka. n place Ya̱a̱yi le̱ke̱ke̱m d'ba a̱m gwa te. der. bàadá̱n cèpkò , der. bàc'hwáalà , der. bàd'kàrgà
d'baa
d'bà̱a̱rà̱ n cleared open space A na wan d'he̱te̱, na buu d'ba̱a̱ra̱.
d'bàatí n children's toy drum made of a skin and a calabash Holau wa can, akan el ta em c'baati. (sem. domains: 4.2.3 - Music.)
d'bà̱bú (bá̱bré) n toothless mouth, gap from loss of a tooth Nina̱v kon ka̱m sai d'ba̱bu.; Nin potka waa a̱n c'ba̱bu. der. ká c'bà̱bú
d'bada irreg. infl. of k'cidi
d'bàdà k'cidi
d'bàglò n bolt I d'baglam we̱s ne̱.
d'bákcè n underwear Neta a tu el a̱n ce baad bakc da.
d'bàklábnà n 1at a late time A̱m hako d'baklabna, dava̱nla̱n baska̱n to̱o̱ko̱. 2foolish (talk) O̱p rork lalks d'baklabna.
d'bà̱ksí (der. of bá̱ksì) n breakfast, food prepared for morning meal Emama̱d ba̱ksa̱m baal te. (sem. domains: 5.2 - Food.)