C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

t


ta
they (indefinite or future) Ta hava noka̱m baala.
finish, end, be over Lag m'ho̱so̱, kada hii ta.; Rii na̱v emai me i zai kasi da amma i taaka. Stop giving out so that your guinea corn does not finish. A̱v naask a̱m c'de̱be̱, amma i taaka. You have wronged me, but it is finished.
1not 2
táa in full view, openly U henko cwiima̱n da̱ yan ta.
tá̱a̱ 1chew (once) O̱m k'hiv ta̱a̱. 2
táabà tobacco, cigarette A̱m el ta̱m so̱o̱ taaba.
tá̱a̱cù 3 (three) Hav a̱v kaba yaa omni ta̱a̱cu.
táagè archer, expert in the art of shooting person who shoots with a bow and arrow Ana ze noco azi taage, nocunl hok na̱a̱ma̱n hwe̱din s'taa.; Taage a̱n d'lela i nocu na̱n hwain damran na̱a̱mna̱.
táagsà end of the matter U havk u taagska ko̱lc ru de̱e̱de̱.
taagse
taagse
táakà be finished, over Rii na̱v emai me i zai kasi da amma i taaka.; A̱v naaska̱m c'de̱be̱ amma i taaka.
tàakàtáaká 'Guess what?' Taakataakav no.
táakkwé̱ completely finish I a̱rmu taak bo̱n a̱nl kwe̱.
tá̱a̱là̱ walk away and become lost, wander off Gab gwe̱lne̱, kada a ta̱a̱la̱ a baala.
tàamá stroke, pass the hand over/along a surface repeatedly, perhaps searching for concealed weapons Havav taama wa o̱mo̱ d'cina̱.; Taam we̱du wav he̱nte, koo dud c'ello.
tà̱a̱má̱ chew (continuously) Ta̱a̱m na̱ma d'ke̱ma̱nne v'tolte.
táanló like that, that way, so Hav a̱v em taanlo hoda̱v la̱a̱ti ni.
táanzó there (often accompanied by an indication of direction) A̱m he̱nke̱ de̱ o taanzo. (sem. domains: space.)
tàaró kind of fish (sem. domains: 1.6.1.5 - Fish.)
tàarú'nàzò̱ anvil Za c'taar kwe̱ can nan emt taru na zo̱o̱ da. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
tàarvá̱n hwèlá flint Taarva̱n hwela ri yangka.
táasà finish Hav a̱v taasa yomka rovo.
tàasà̱mlà̱ having done one's best A̱m havka̱m emka taasa̱mla̱ kwe̱e̱ a̱m ta heksa o da.