C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

n


n- of
spoil
1we 2
1and 2
nà̱ press down, buckle, become dented Av le̱ve̱, ti na̱.
náad náadé limping U el na ha̱gc naad naade nau da̱n cendka.
nàagá̱d zò̱mò̱ a kind of tuberous grass Naaga̱d zo̱mo̱ i gova̱ k'gwe̱ ka̱n em d'yaana nan hin nan ta̱a̱. (sem. domains: 1.5 - Plant.)
náakò swing a stick A̱m he̱nko obla, a̱m zem naako na̱v ce.
nàam c'dè̱bè̱ downcast Ina̱n wa emk naam c'de̱ba̱n waro.
nàamá ox, bull, cow Ta̱m wa naama. Bos (sem. domains: farm, 1.6 - Animal.)
nà̱a̱má̱ wild game, a wild ('bush') animal hunted for food including antelope, buffalo, deer, but not elephants, lions etc U havka̱n hiri, u hoka na̱a̱ma̱. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
nàamà̱d hwén accident (involving physical injury) I naama̱d-hwen a̱n savin o.
nàamná 3rd year |fv{g[lm[} age-group An uvin go̱lmo̱ a emk swe̱e̱ s'ta̱a̱cu na̱n nan nan ze naamna. (sem. domains: trad.)
náasè 1spoil, damage, waste Wa emk s'geno u naaske. 2disagree
nàatà bulrush millet Naat ci ke̱m da̱m zubu. Pennisetum glaucum (sem. domains: 1.5 - Plant, 5.2 - Food.)
nà̱bá̱ 1waste time 2be away for a long time U havka, u na̱bka̱ tun be̱e̱zo.
nàdá become bent E̱m emka de̱ hwe̱di ces nadka.
nàká 1lead sb (e.g. a blind person) U el a̱n naka̱m poma. 2pull up (from well, etc.)
nà̱kà̱msí stretch out U pa̱dk na̱m la̱va̱, u na̱ka̱mski.
nà̱ká̱nskà̱ stretch Raakum na̱ka̱nska̱ to̱ro̱.
nákkà be far away Ba na̱n ta̱v hava, i nakka.
nàknàkà many Go̱ to naama̱n naknaka a̱n k'seva.
nàkò budding flowers of the Kapok tree El nan ris to̱o̱sa̱n yala a̱n nako.
nàktá crush Wa nem kobkan ce, u naktka.
ná̱m kyó̱o̱mò̱ mutton Na̱m kyo̱o̱m cid ke̱me̱. (sem. domains: 5.2 - Food.)