C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

r


ràabá kind of guinea corn (sem. domains: 1.5 - Plant.)
raata-raata
ràatàa swinging, dangling Kubc el raataa na̱m e̱n.
ra̱a̱ta̱a̱
rà̱a̱tà̱a̱
ràbàbà talking angrily, acting roughly and unpleasantly Neta molko hyaaro ni dam rababa.
rà̱bà̱m drooping (of ears) Naam unl zam ho̱o̱ka̱n da, a̱m he̱nko o c'con ra̱ba̱m.
ràbgsá lift up heavy load U rabga̱vska wa naama.
ràdá grill or toast Me̱nk radk naamna.
radada
rádádá erect, upright Ceu nan reen bo̱n paata̱n gen radada, batke em k'ta̱ndin conan un.
ràdàdà
rádbà toast half-way, roast A̱v rada̱bk de gwa̱a̱na̱ a za̱v zo̱o̱ko̱.
ràdbàl scalded, raw (of skin which has been burnt) We̱du ho̱o̱ka̱m radbal.
radboo
radboo
rádgà thrash, beat Laag re̱dg ke̱ neta v'ce.
rado cf: v'cíndò.
rágà 1old cloth 2
rágdá slackly, loosely Na cetka k'naam ragda-ragda.
ragda-ragda
ragdaa
ragraga
rágtà attach loosely Wa go̱o̱k c'go̱ u ragtka.
ràkà slap Rak ma̱v he̱nt rii na̱n ta̱m emav te̱nte̱.