C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

m


m irreg. infl. of à̱m
m'- Class-marking prefix for noun in the fb:M class, often a plural of an fb:I class noun, or mass noun such as water. The class-marker fv:m' should not be confused with the pronoun fv:m or fv:qm which is written without an apostrophe and replaces a noun. ######## When an entry has a class-marker it is written in italic writing. Class-markers may move to the end of a word in a sentence. The class-marker is not included in the way entries are ordered. For example, the word fi:m'fv:h[ (water) is found between the words fi:d'fv:h[ and fv:h[bh[b[, and the word fi:m'fv:banco (witchweed) is found between the words fv:banco and fi:d'fv:banda.
m'àlá n circuitous, (following) a roundabout route A̱m gabka le̱vk m'ala. I followed a roundabout way.
m'bàalà (der. of bàalá) n travelling Ta̱m hav na̱m baal hweca̱ha̱na.
m'bàdá n stitch round both ends of arrow shaft; nick at end of arrow shaft El nan bad gwan sa̱n eela.
m'bàncò n 1witchweed, a destructive red weed Banca̱m el ta̱m hwa hii. Striga spp. (sem. domains: 1.5 - Plant.) 2Buchnera hispida
m'bàsá n urine basam ci kos ni bini.
m'be̱nde̱ irreg. infl. of m'dé̱ndè̱
m'bé̱ndè̱ m'de̱nde̱
m'còkó (der. of còkó) n slave, slavery, over-taxed Wa kwib el tu ema̱ m'coko.
m'dà̱ngà̱ (der. of dá̱ngà̱) n warmth, heat Ho̱m ci m'da̱nga̱. The water is hot (lit. has heat).
m'dè̱bè̱ n temper Kam de̱be̱, a tu kum c'kwe̱s da.
m'débó (der. of dèbá) n A̱m el a̱n deba̱m dwirim taa te.
m'de̱nde̱ (m'bé̱ndè̱)
m'dé̱ndè̱ n an unhealthy blood condition delaying the healing of even a minor sore So̱na̱m ka m'de̱nd a tam taa mazi da. (irreg. infl. m'be̱nde̱) (sem. domains: med.)
m'dima̱na̱ ant: dímá̱nà̱.
m'dóotòró n sweet juice that collects on locust-tree blossom Aka̱n el ta so̱ m'dootoro na rima̱. (sem. domains: 1.5 - Plant.)
m'dwángrí n stench A̱m so̱o̱k kosa̱m dwangri m'hwaska̱m d'ba̱ta̱.
m'e̱n irreg. infl. of é̱m 2
m'é̱n e̱m
m'é̱n (der. of è̱n) n leaves and flowers of the fv:xn tree
m'gala ant: gàlà 1.
m'gà̱mà̱ (der. of d'gá̱mà̱) n unripe berry fruit or small seedy plants Wa kaaka m'po̱ndo̱ m'ga̱ma̱.
m'gàncò n 1scrap of news A̱v hwengkam ganca̱m ru? 2find out, discover A̱v hweng kam ganca̱m an baco?
m'gá̱ngà̱ n erection, sth standing up straight, (e.g. penis) Ga̱nga̱m el ta̱m de̱le̱ noc s'kekbo.