C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

f


fàa id fly without moving wings Ka̱l emka faa, u kos wa ka̱ci.
fà̱a̱n adv clearly I hak bo̱ na̱ fa̱a̱n.
fà̱a̱n-fà̱a̱n adv fumbling (metaphorical) A ceka bo̱ge fa̱a̱n-fa̱a̱n i.
fàar id sound made by cricket or grasshopper flying La̱ra̱m bugk faar a̱n con c'ri.
fáarà vt start
fàf id 1flop! sound of sth falling which isn't too solid Oba̱l kobkan ce faf. 2limp or flat (of tyre)
fàffàffà id with wings flapping Horanga bugk faffaffa, u to̱o̱ ko.
fàk id sth being stripped off quickly U rum ka̱m k'reke na̱m we̱s fak.
fà̱l id slowly, blinking, as if you have just woken up U a̱pa̱ska̱ is ru a da̱n fa̱l.
fà̱lfà̱là̱ id flap, flutter Kusa̱d el ge̱ fa̱lfa̱l na̱m e̱n.
fà̱mkí-fà̱mkí v pull about, pull this way and that U elge fa̱mki-fa̱mki a̱n wa̱a̱ d'janka.
farap (farktap; furktup) cf: fà̱rà̱p; cf: fè̱rè̱p.
fàràp cf: fe̱re̱p. id thump! sound of person or animal falling to the ground Wa kobkan ce farap, u geteske. (irreg. infl. furktup; irreg. infl. farktap)
fa̱ra̱p (furup)
fà̱rà̱p cf: farap. id 1sunken, low down, fallen in on itself Nin kona̱m o, nwa̱a̱k emk o fa̱ra̱p. 2(irreg. infl. furup)
farktap irreg. infl. of fàràp
farktap farap
fàtàp ad broad Kwinta̱ d'emk fatap hwedi.
fâu adv swift in movement Paa so̱o̱ko̱ m'en fau, u ko̱sk yogo.
fé̱e̱ id 1unexpectedly light in weight or sound A̱m o̱mko̱ k'doro, a̱m do̱v-do̱v fe̱e̱. 2zooming movement of small bird
fé̱f id whoosh! - with a short, quick blast of air Gong kobkan ce azi fe̱f.
fela (go̱zo̱)
fèlà id 1wilting of corn through lack of rain 2of muscles - flabby, soft, fleshy Wa heka̱m la̱v fela. (irreg. infl. go̱zo̱)
fè̱lfè̱lè̱ ad thin Badu kyo̱o̱mo̱, i fe̱lfe̱l u reene.
fé̱mtè v pull out, drag away Fe̱mt waul baa hwelana.