C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

p


pùsúkù be white Kusi ru pusuku hwe̱di.
pùsúu c'dè̱bè̱ rejoicing A̱m emk pusuuc'de̱be̱ a̱n ham rovo.
put
put
pùtá̱msú gulp, scoff, eat too quickly U puta̱msku na̱m ru, kada u ne̱e̱ noco.
putta̱
putta̱, putka̱
púttì take back, return U noktka i'vana, a̱m zeka a zu putti.
pùtù 1return 2fold Hav a̱v put rik-d'la̱cu. Go and fold sleeping-mat.
puu
puuta̱a̱ irreg. infl. of bùutà̱a̱
pùutà̱a̱ unclear, dull - not easy to see through Hwedan te̱nte̱ emk puuta̱a̱.
pùzàl manner of fall of something which was moving (legs all over the place) Jank el a̱n kwe̱e̱ve̱, u het bo̱ puzal a d'to̱o̱s no.
pya
pyà̱ begging word used during the d'Biti celebration A: "D'Biti pya̱." B: "Vola ba̱r vo pya̱". A: "Happy d'biti" B: "Same to you." (sem. domains: trad.)
pyàa trim, pare - cut away the outer part Geda pyaa-pyaa baa ni sati ne.
pyà̱a̱ksá̱ finish telling sth, say all that you want A̱m zeka azu pya̱a̱ksa̱ me.
pyàan
pyàaz twinkling of light A̱m he̱nko noc kolk hwela pyaaz.
pyál bright and clean in appearance U guzka yal pyal
pyangas irreg. infl. of cádás
pyángás 1empty, vacant Hiv wagk o c'to̱o̱so u lagk k'kur pyangas. 2clear
pyás (washed) clear, spotless U guzk hona̱mru pyas.
pyazaza
pyò̱tò̱ unripe U kaaka c'rig c'pyo̱to̱.