C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

p


pipipi
pipipi
píprí 1at the same time Holau emka pipri a kirsime̱ti ni. 2together 3bumping into sb you know unexpectedly
pírít tiny, very fast and sudden (of movement) Sween hongko rihi uvku o a̱n wa̱a̱ ko̱go̱go̱, u he̱no zi kwera̱m pirit.
pírò̱ 'good luck' A̱m hongko noc zeka piro̱.
pís ignore call A̱m ci u a̱n s'po̱go̱, u ellaha pis.
pìsá̱ 1spray or spit out Kadav pisa̱ c'te̱i lev uhna. Do not spit on this side. 2spread out again (e.g. tree)
pít (slip off) suddenly Wa sopko pit u kobko a̱n mii dwa̱a̱.
pìtàl falling flat on the ground Jank el a̱n kwe̱e̱ve̱ u pagisti bo̱ u hyaa pital.; Kan go̱la̱m hek pical.
pìtlá̱ struggle with lack and feeling disturbed or in disorder, not able to do what you want/plan to do (impersonal) Av honga̱v ela c'pita̱lna̱, a ta̱v gwa d'nwa̱a̱ da.
pìtlí pìtlí muddled up, confused A̱v elge̱ hala̱v da pitli-pitli hal daav bo̱p ka̱m to̱o̱.
pizal
pizal
1tire 2
pòdkò immature (of grasshopper) - without wings A ta̱m ta̱a̱ podk em da.
pódmà scrape off or remove bark Hav a̱v podma c'kwa̱ na dwa.
pó̱dmò̱ beat person or animal gently Pe̱le̱ta̱n el ta po̱da̱m kwesa̱m naama̱n c'naago.
po̱do̱do̱
pò̱dò̱dò̱
pògà break a bit off Hav a̱v poga m'gum a̱v de̱le̱ ma̱n sto̱.
pò̱gó̱ call A caav po̱go̱ netav rovo. Later on call your wife.
pó̱k sleeping soundly U hek m'la̱v po̱k.
pò̱k 'plop' Rembad kobka nu'cop po̱k.
po̱kdo̱
po̱kdo̱