Browse Ngbaka


a
b
d
e
ɛ
f
g
h
i
k
l
m
n
o
ɔ
p
r
s
t
u
v
w
y
z

y


ya1v.déshonorer, perdre sa dignité, sa valeur, être insensé.mɔ̀ tɛ́ yà mi̍ ní gɔ̍ = mɔ̀ tɛ́ bà mɔ̀ zù mi̍ ní gɔ̍, mɔ̀ úsú mbè zù mi̍ne me déshonore pas, ne me traîne pas dans la boue.mí ya̍ gba̍lí nɛ̍ dó’dò = mí yɔ̍ndɔ̍ lí nɛ̍ dó’dò, mi̍ ’bɔ̀ dò dĩ̍ bína̍je n’ai plus de valeur pour vous.àá mbǎ, mɔ́ ya̍ lí wínɔ̀ dômon ami, tu t’es déshonoré aux yeux des gens.kí a̍ yà wéle̍, mɔ̍ yá mi̍ yâ!c’est vrai­ment se moquer de moi!mɛ̍ a̍ yá wi̍c’est un homme insensé, sans dignité.
ya2v.(abrév. de yala)yà yálɛ̀ = yàlà yálɛ̀2 yalamí ya̍ yálɛ̀ = mí ya̍la̍ yálɛ̀, mí ya̍la̍ zù mi̍j’ai eu un rêve.
n.mɔ̍ sìkì dò dòlè ta̍bì ùfù dò tìnda̍ Wà kálá bé fɛ́lɛ́nɔ̀ (fɛ́lɛ́ gbàkɔ̀ndá, ta̍bì líã́ ngà­ngba̍), nɛ̀ wà ɛ̃́ mâ sákálíí, nɛ̀ wà ’bílí bé te̍ yòlo̍, ta̍bì gèlé ngá tè, nɛ̀ wà gbá zǔ nɛ̍ na̍lɛ̍, nɛ̀ wà kálá fɛ́lɛ́nɔ̀ wǎ ɛ̃̍a̍ sàngá nɛ̍ ni̍, nɛ̀ wà yúlú dɛ́ sàlá nɛ̍, nɛ̀ wà ɛ́nzɛ́ mâ dò fɛ́lɛ́ bàdɛ̀ngbɛ̀, nɛ̀ wà síkí dò dòlè ta̍bì wà úfú dò tìnda̍ Kɛ́ ’da̍ gbàkɔ̀ndá, wà síkí dò dòlè, we̍ únú nɛ̍, sɛ̍ nɛ̀ wà hɔ́ wéna̍ dê Nɛ̀ kɛ́ ’dà ngàngba̍, wà úfú dò tìnda̍)in­strument pour extraire les termites de leur termitière. L’instrument est fait d’une touffe de racines très fines de l’arbre “gbàkɔ̀­ndá” ou “ngà­ngba̍” qu’on fixe au bout d’un bâton qu”on introduit dans la termitière.
n.voc. de yámbààá yâhé neveu! (aussi hé ca­marade!).yá le̍yále̍yámbà
ya̍O: nde̍, nɛ́ nde̍conj.mais, et.ǎ a̍ tùlà kɔ̍ ye̍le̍, ya̍ à tɛ́ yàkà mâ gɔ̍elle a versé de la farine dans un panier mais elle ne l’a pas encore tamisée.
yàa̍1n.yàá wi̍grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, ancêtre.o̍yàá lɛ̍ = o̍kpàsá wínɔ̀ zɛ́ da̍ti̍nos ancê­tres.tɔ̃̀ gu̍lu̍ yàá wi̍expliquer la généalogie des ancêtres.mí ba̍ yàá mi̍ i̍a̍j’ai déjà des petits-enfants (c.-à-d. je suis déjà âgé).῁ᴗ῁ yàa̍ ká mɔ̀ ’do̍ à, nɛ̀ lí à ó = mɔ̍ wɛ́lɛ́ mɔ̀ dò o̍ngbà mɔ̍, kɔ́ mɔ́ ba̍ kɛ́ ’dà mɔ̍ i̍a̍, nɛ̀ mɔ̀ lá dò zù mɔ̍ ndìí, dɔ̌ wà bá kɔ̃́ mɔ̍ gɔ̍; ta̍bì mɔ̍ zɔ́ wéle̍ à tɛ́ we̍ zɛ̀lɛ̀ tɛ̀ mɔ̍, ta̍bì à tɛ́ we̍ bà mɔ̍, nɛ̀ mɔ̀ lá dò zù mɔ̍ ndìí, dɔ̌ à kpá mɔ̍ gɔ̍; ta̍bì nàá bê kɔ̃̍a̍ we̍ nɛ̀ sáfɔ̀, nɛ̀ bé kɔ̃̍a̍ we̍ nɛ̀ dò â, nɛ̀ wà ɔ́kɔ́lɔ́ à dò gèlé mɔ̀, kɔ́ ta̍ zu̍ à nɛ́ èlé nɛ̍, nɛ̀ nàá à lá dò yù, nɛ̀ à tɛ́ kà mɔ̀ ’do̍ à gɔ̍grand-père regarde en arrière et son œil crève = quand tu t’es disputé des cho­ses avec tes amis et que tu t’es emparé de ta part, pars tout de suite sans regar­der en arrière sinon, on va te la dérober; ou si tu vois qqn qui veut te faire du mal, pars tout de suite sans regarder en ar­rière, pour qu’il ne puisse pas te faire qqch; ou une maman qui veut aller au champ et son enfant qui la suit; alors on es­saye de le distraire et, au moment où il est distrait, sa maman part à toute vi­tesse sans regarder en arrière.
yàa̍2n.mɛ̍ a̍ dó zu̍ gi̍la̍ kɛ́ má álá zɛ̀ zɛ̀ zɛ̀, nɛ̀ o̍bénɔ̀ wà mɔ́ ngɔ́ kàlà mâ we̍ dɛ̀ dò sà ni̍nom par lequel on désigne les fleurs de l’arbre “gìlà” qui tombent dou­cement en tournoyant; les enfants les ramassent pour jouer.yàa̍ té yɛ̀ɛ̀ɛ̀ = dó gi̍la̍ zĩ́lĩ́ gɛ̀ɔ̀les fleurs du “gìlà” tombent doucement en tour­noyant.dó gi̍la̍ má ngɔ́ àlá nɛ̍, nɛ̀ o̍bénɔ̀ wà hé mɔ̀ na̍ “yàáèèè”, nɛ̀ wà kpɔ́ kɔ̃́ wà tí nɛ̍quand les fleurs du “gìlà” tombent, les enfants tendent leurs mains au-dessous pour les attraper en chantant “yàáèèè”.
yàándà’bà2<Not Sure>cfnàándà’bà
yà’bòò2<Not Sure>cfhà’bùù
ya’dala’da2v.sucer, lécher.yà’dà wálá tèsucer un fruit.yà’dà kpã́tɔ̃̍lécher du sel.
yà’da̍n.mɔ̍ yà’da̍ = mɛ̍ a̍ mɔ̍ wà télé dò nwá ’bètè, nè wà kpé dò nú dã̀ ta̍bì dò nú sàbèlécloison tissée de rameaux, pour cloison­ner les toilettes ou une cabane au champ.mɔ̍ yà’dá kpè dò nú dã̍ gɛ̀ má ɔ́ yàlàkà­ndààla cloison du han­gar s’est com­plètement détachée.
yàɛɛid.wà tɔ̃́ mâ we̍ dùzu̍ mɔ̍ kɛ́ má tũ̍ sɔ́ tũ̂, nɛ́ nde̍ má ma̍ ngɔ́ sǎ nɛ̍désigne le fait de s’é­claircir.fàlà sá yàɛ̀ɛ̀au crépuscule.fàlà gɔ́nɔ́ yàɛ̀ɛ̀, nɛ̀ lɛ̀ mɔ́ ngɔ́ lǎ nɛ̍ we̍ wèséde­main, quand il commence à faire clair, nous partirons, pour éviter le soleil.lí nzá yi̍la̍ yàɛ́ɛ́le ciel commence à s’é­claircir.mí ’bã̍ lí mi̍ yàɛ́ɛ́, nɛ̀ mi̍ zɔ́ wéle̍ tɛ̍ yòlò dɛ́ ngɔ́ mi̍en ouvrant les yeux, j’ai vu qqn qui se tenait debout au-dessus de moi.
yàgàgàyàgàlàgàà, gɛ̀bɛ̀lɛ̀bɛ̀id.wà tɔ̃́ mâ we̍ dùzu̍ mɔ̍ kɛ́ ndàlá nɛ̍ á dĩ̍ gɔ̍, nɛ̀ lí mâ pɛ́ pɛ́sàtrès large, très grand, en parlant des cho­ses minces comme des feuilles, des oreilles d’élé­phant, etc.za̍la̍ bé ni̍ gã̀ wéna̍ má ɔ́ yàgàgàcet en­fant a de grandes oreilles.za̍la̍ ’bu̍a̍ gbɛ̀zɛ̀ má ɔ́ yàgàgàle cham­pignon “gbɛ̀zɛ̀” a un large chapeau.nwá gbàzàlà ɔ́ yàgàgàles feuilles de la plante “gbàzàlà” sont très grandes.fɔ̀lɔ̀ zɔ́ wéle̍, nɛ̀ à dɛ́ dã̀, nɛ̀ za̍la̍ à sí ’dò yàgá­gáquand l’éléphant voit une per­sonne, il de­vient agressif et dresse les oreilles.cfyàgàlàgààyègègè
yàgàlàgààid.cfyàgàgà
yakav.secouer, agiter.yàkà tùlà = zɛ̀’dɛ̀ tùlà kɔ̍ yɛ̀lɛ̍ na̍, fũ̍ kɛ́ má ’bu̍ i̍a̍ ni̍, má álá dɛ́ kɔ̍ yélé dò lí ho̍lo̍ yɛ̀lɛ́tamiser la farine.nɔ́ɛ́ ya̍ka̍ ’bàkà ɛ̍l’oiseau secoue ses ailes.te̍ yá yákàle poteau branle.yàkà kɔ̃́ wi̍ hã́ wi̍faire signe de la main à qqn dans les contextes suivantsǎ ya̍ka̍ kɔ̃́ à hã́ mi̍il m’a salué de la main.ǎ ya̍ka̍ kɔ̃́ à hã́ mi̍ na̍, mì tɛ́ nɛ̀ ’da̍ à í gɔ̍il m’a fait signe de la main que je ne peux pas aller chez lui.ǎ ya̍ka̍ kɔ̃́ à hã́ mi̍ na̍, mì tɛ́ dɛ̀ mâ gɔ̍il m’a fait signe de la main que je ne peux pas faire cela.
yàkà1var.indét. denyàkà
yàkà2n.mɛ̍ a̍ mɔ̍ kɛ́ má dè gɔ̍, nɛ̀ mɔ̍ dɛ́ mâ ’dò ngbɛ᷅ dò ’do̍ ngbɛ᷅, ɔ́ nɛ́ kɛ́ mɔ̍ tɛ̍ yàkà tùlà ni̍mauvaise action qui se répète toujours, (c’est pourquoi on la compare au mouvement répétitif de tamiser la farine “yàkà tùlà”) dans les con­textes suivantsyàkà mɔ̍ a̍ mi̍ nde̍?pourquoi m’en veux-tu?ya̍ka̍ zṹí ’dà mɔ̍ a̍ mi̍ nde̍? = zu̍go̍lo̍ zṹí ’dà mɔ̍ dĩ̍ mi̍ nde̍ = mɛ̍ a̍ lɛ́nggɛ́ kɛ́ mɔ̍ tɔ̃́ mâ hã́ wèlé kɛ́ mɔ́ mba̍la̍ à tɛ̍ zũ̀ mɛ̍ ’dà mɔ̍pourquoi viens-tu toujours voler chez moi?ya̍ka̍ gɔ́á mɛ̍ ’dà mɔ̍ a̍ mi̍ nde̍?pourquoi viens-tu toujours quémander chez moi?ya̍ka̍ fi̍o̍ ’da̍ mɔ̍ má à sɛ̍ mi̍ nde̍?vas-tu m’ac­cuser de ta mort?ya̍ka̍ fi̍e̍ ’da̍ à má à sɛ̍ zù mɔ̍ = wéle̍ bá zɛ̍lɛ̍ fàì o̍lo̍ kɛ́ ngba̍ à tu̍a̍ kúmbù dɛ́ zu̍ à, kɔ́ o̍nyá wí zɛ́lɛ́ ni̍, wà zɔ́ ni̍, nɛ̀ wà na̍: “Fa̍la̍ kɛ́ à fé, nɛ̀ ya̍ka̍ fi̍e̍ ’da̍ à má à sɛ̍ zù mɔ̍”, gùlú nɛ̍ na̍, mɔ́ fě nɛ̍ tɛ́ ’bɔ̀s’il meurt, toi aussi, tu mour­ras! (dit par les frères d’un mourant à qqn qu’ils soup­çon­nent d’être à l’origine de la ma­ladie).
yàkà3n.cfnyàkà
ya̍ka̍ tòn.cfya̍tò
yàkà yàkà2id.désigne le va-et-vient de nom­breuses personnes ou animaux.nú tɔ̍a̍ lòpìtálò dɛ́ yàkà yàkàil y a un va-et-vient continuel à l’hôpital.nú tɔ̀à mɔ́ wí zɛ̍lɛ̍ dɛ́ yàkà yàkà, nɛ̀ mɔ̀ ĩ́ na̍ à kpásá sɛ̍ gɔ̍si on voit un va-et-vient incessant vers la chambre du ma­lade, on sait qu’il ne survivra pas.nú tɔ̍a̍ ’da̍ mbǎ gɛ̀ dɛ́ yàkà yàkà = o̍wínɔ̀ wǎ dɛ̀lɛ̀ nú tɔ̍a̍ ’da̍ à wéna̍il y a beau­coup de mouve­ment et d’ambiance à la maison de cet homme.