Browse Ngbaka


a
b
d
e
ɛ
f
g
h
i
k
l
m
n
o
ɔ
p
r
s
t
u
v
w
y
z

n


N1var.indét. degbaka1aider, secourir.
N2var.indét. de1
N E: bɔ̀àvar.indét. debɔ̀1
N Ovar.indét. de’bálà
N O: nzákàvar.indét. degɛ́là1
N: bɔ̀kɔ̀var.indét. debɔ̀3
N: bũ̀kũ̀var.indét. debũ̀
N: gànàvar.indét. degã̀lã̀
N: gbakavar.indét. degba2
N: kòvar.indét. dengɛ̍a̍2
N: minivar.indét. demĩlĩ
N+NOvar.indét. de’dɛ
nav.è mɔ̀ ngɔ́ ngbɛ᷅ ta̍bì kɛ́ zã̍ ngbɛ᷅, nɛ̀ má nɔ́ ngbɛ᷅ (o̍mɛ̍nɔ̀ kɛ́ má á kìlì ni̍, wà ná mâ nâ gɔ̍, wà ngɛ́mɛ́ mâ ngɛ́mà, ɔ́ nɛ́ wá­lá yo̍nggo̍, wá­lá sà, ní dò ní)disposer l’un à côté de l’autre, l’un sur l’autre, faire serrer, appli­quer, se trou­ver serré l’un à côté de l’au­tre, l’un sur l’autre (ne s’ap­plique pas aux choses rondes).nɛ̀ ná bìlíki̍ dɛ́ ngɔ́ ngbɛ᷅entassez les bri­ques.nà nwa̍ lí dànìappliquer une feuille sur une plaie.tɔ̍a̍nɔ̀ gɛ̀ má na̍ ngbɛ᷅ ngbɛ́’dɛ́ɛ́ (mbɛ́­’dɛ́­’dɛ́) = má kɔ̍lɔ̍ dò ngbɛ᷅ces maisons se rapprochent l’une de l’autre.
conj.comme, aussi – que: voir “nɛ́”.
1n.amitié, alliance, famille.dɛ̀ nàfaire amitié, être paisible.dɛ́á nàbonne relation, bonne entente, paix.wí gɛ̀ à a̍ wí dɛ̀ nàc’est un homme pai­sible (qui cherche à avoir de bonnes rela­tions avec les autres).wí na̍ ’dà mi̍ (ou: wí na̍ tɛ̀ mi̍)mon pa­rent.na̍nàa̍Bɔ̍a̍nà, Dɛ̀na̍bɔ̀, Dɛ̀nàŋgɔ́wè, Du̍ngu̍­nà­­ɔ́nígɔ̍ (Du̍ngu̍nà), ’Dã́du̍ngu̍nà, Fánà, Fɛ́lɛ́nà, Fìòkɔ̃́nà, Kɛ̃̀sa̍nga̍nà, Lénggénà­sɛ̍, Nàbína̍, Nàbìndì, Na̍bòlò, Na̍bɔ̀ (Na̍bɔ̍ɛ̍), Nàdàkà, Nàdògèléwi̍, Nàdònyɛ̂, Na̍’do̍­ngbo̍, Nà­é­gɔ̍, Nài̍a̍, Na̍fìò, Nàgi̍fi̍, Nàgba̍li̍, Nàkɛ̃̍ã̍, Nàkó, Nàkɔ̃̍a̍gèléwi̍, Nàkɔ̃̀nyɛ́ɛ̍gɔ̍, Na̍li̍­ŋga̍­mɔ̀, Na̍líwi̍, Na̍mbàtì, Na̍nu̍, Nànde̍, Nàndi̍, Na̍ŋgáli̍, Nànyámɔ̍, Na̍nyá­wi̍, Na̍sɛ̃̂, Na̍sɛ́­lɛ̀, Na̍sɛ̀nɛ̀wí (Nàsɛ̍­­na̍), Nàtɔ̃̍a̍gɛ̍lɛ̍, Na̍tɔ̀kɔ̀, Na̍úáli̍, Nàu̍ŋga̍, Ngálínà, Sá­ŋgó­nà, Sɛ̀nɛ̀­mɔ̍nà, Tɔ̍a̍nà, Tɔ́tɛ̀ánà­gɔ̍, We̍nà, Wínà, Yú’do̍nàgɔ̍: noms per­­sonnels ayant rap­port avec les rela­­tions famili­ales, bon­nes ou mauvai­ses.
2n.
3interj.emphase sur l’idée principalemɔ̀ bɛ̃́ nà! (mɔ̀ bɛ̃́ tɛ́!)refuse donc!mɔ̀ zɔ́ mi̍ nà! ( - tɛ́!)regarde-moi donc!mɔ̍ a̍ nyá mi̍ nà!n’es-tu pas mon frère?tɛ́
na̍1conj.que, ainsi.tɔ̃̀ na̍; zɔ̀ na̍; kɔ̃̀ na̍dire que, voir que, vouloir que.à na̍il dit.mi̍ na̍ gè nde̍!que dis-je?; dis! écoute!gùlú nɛ̍ na̍cela veut dire, c’est-à-dire.na̍ dɔ̌ – gɔ̍afin que – ne pas, pour que – ne pas.mɔ̀ tɛ́ nɛ̀ í mɔ̀ gɔ̍, na̍ dɔ̌ wà zɛ́ mɔ̍ gɔ̍n’y va pas, de peur qu’ils te frappent.
na̍2<Not Sure>marque de nég. à la place de “gɔ̍” dans certaines expressions.á tɛ̀ na̍ = á tɛ̀ gɔ̍il n’est pas venu.mí kɔ̃̀ na̍ (ou: mí kɔ̃̀ na̍na̍)je ne veux pas.mɔ̀ tɛ́ kɔ̃̀ na̍refuse. aussi danswéna̍beaucoup;bína̍il n’y a pas. noms de villages’Bògbɛ̍na̍, ’Bògbófɔ̀na̍, ’Bò­mba̍li̍ngga̍na̍, ’Bòpi̍nggi̍na̍.noms de moisgá­bêna̍(février), ɔ́wèna̍ (juillet). nom de maladiesdángátɔ̃̍na̍, gbìna̍.Fìòna̍, Kóna̍, Kpádémɔ̀na̍, Nyɔ̀ngɔ̀na̍, Nyɔ̀ngɔ̀­pɛ̍na̍.
na̍3n.cfnàa̍
na̍4var.indét. denàa̍
ná–n.cfnáwílì