Browse Ngbaka


a
b
d
e
ɛ
f
g
h
i
k
l
m
n
o
ɔ
p
r
s
t
u
v
w
y
z

t


1N2<Not Sure>1pierre, rocher, caillou.gbã̍lã̍ tàcaillou.kpàngbá tà (ou: ta̍ kpàngba̍) = ta̍ kɛ́ má kpɔ̍ ngbɛ᷅ gã̀ we̍na̍, nɛ̀ má ɔ́ pɛ̀rr; o̍wúkó­nɔ̀ wà yɛ́lɛ́ kà’dànggà ngɔ́ nɛ̍rocher plat et étendu (les femmes y étalent leur ma­nioc pour le sécher).kɔ̍ tàcaverne, grotte.ta̍ bòlò = sɛ̃́ bòlòminerai.ta̍ bàyà = má ngàndà wéna̍, ngɔ́ nɛ̍ dɛ̀ dɔ̀ndɔ̀ wéna̍, wà tó nú mɔ̀ ngɔ́ nɛ̍, nɛ́ nde̍ má ó gɔ̍pierre très dure.tà kɛ̍nzɛ̍ = má ɔ́ fɛ̃́à, nɛ̀ má ’bàlà’bùsùù, má ó ’dà kálá gɔ̍, nɛ́ nde̍ má tɔ́ mɛ́ gɛ̀ nú bòlò wéna̍grès.ta̍ kùsì = ’dà kálá sɔ́kɔ́ má ó gɔ̍, wà bɛ́­ngɛ́ nú mɔ̀ ngɔ́ nɛ̍ gɔ̍; hòlò kɔ̌ nɛ̍ fóé fóé, nɛ̀ má ɔ́ fílà nɛ́ nù ni̍; o̍wúkónɔ̀ wà zĩ́ dò ku̍si̍ ’da̍ wàpierre de limonite.2mémoire.ta̍ zù mi̍ i̍la̍j’ai oublié.ílá tà (ou: ílá tɛ̀)oubli, inattention.tà mi̍ vĩ̍ ngɔ́ nɛ̍je ne me le rappelle pas.ta̍ zù mi̍ ngɔ́ nɛ̍ bína̍je n’en sais rien.ǎ ĩ̀ tǎ nɛ̍ gɔ̍ = ǎ ĩ̀ fàlá nɛ̍ gɔ̍il ne le sait pas.Tài̍la̍, Tàmɔ̀gbá, Tàmbénɛ̍ (Dɛ́ta̍­mbénɛ̍)
2ta̍ mɛ́<Not Sure>cfkpàngba̍1
1v.E: tabattre, heurter de la main.tã̀ kɔ̃́ wi̍ zu̍ wéle̍ = O: ’bù kɔ̃́ wi̍ zu̍ wéle̍ap­plaudir qqn.tã̀ lí dɔ̃᷅ = ’bìlì lí dɔ̃᷅: wà é mbɛ̀nggà lí gɔ̍lɔ̍ dɔ̃᷅, nɛ̀ wà zɛ́ gó’dó nɛ̍ dò támbálá kɔ̃́ wi̍extraire le vin de palme (on enfonce la machette en la martelant de la paume de la main).tã̀ mbókó tàngge̍ = gbò mbókó tàngge̍; ’dɔ̀lɔ̀ mbókó tàngge̍ dò nàá kɔ̀ya̍, we̍ yùlù gbã̍lã̍ ngu̍­’du̍ kɛ́ kɔ̌ nɛ̍percer un trou avec un cou­teau dans la traverse du lit en le martelant de la paume (pour y introduire les pattes).
2v.tendre, étendre, s’étendre, étirer.tã̀ nú mɔ̀ dɛ́ ’dò = tàtà nú mɔ̀ –é­ten­dre, étirer le bord de qqch.tã̀ nú sákì, – nú kòé = tàtà nú nɛ̍ dɛ́ ’dò, tàkɔ́ wà á mɔ̀ kɔ̌ nɛ̍ouvrir un sac (en repliant les bords).nɔ́ɛ́ tã̍ sálá ’ba̍ka̍ à, nɛ̀ à bṹlṹ = nɔ́ɛ́ ta̍ta̍ –l’oiseau étend ses ailes et s’envole.tã̀ kɔ̍ ’búkùfeuilleter un livre.mɔ̀ tã́ gba̍lí mɔ̍, kɔ́ mɔ̀ zɔ́ kɛ́ mɔ́ dɛ̍a̍ gɛ̀! = mɔ̀ mɛ́nɛ́ –ouvre tes yeux et regarde ce que tu as fait!(fig) à tã́ wè wéna̍ (ou: à tã́ gó’dó lɛ̍nggɛ̍ wé­na̍) = à ’dúsú wè wéna̍, à sálá gó’dó lɛ̍nggɛ̍ wéna̍il aime revenir sur d’an­ciennes pala­bres, il aime disséquer les affaires.
3v.tã̀ nú wi̍ = mɔ̍ bíndí kɔ́á nú mɔ̍, nɛ̀ mɔ̀ gbɔ́tɔ́ bṹí bé sĩ́ dɛ́ kɔ̍ nú mɔ̍ fàlà kpó, nɛ̀ gítí nɛ̍ wéléproduire un claquement avec la bouche.dìli̍ á tã̍ nú à = dìli̍ nga̍’da̍ nú àle hibou cla­que de son bec.o̍dàfà wà tã́ nú wà tã̂les singes émet­tent un bruit sourd.bê mɔ́ ngɔ́ kpã̀ go̍go̍ à, nɛ̀ à tã́ nú à tã̂au mo­ment de la poussée des dents, un enfant émet des bruits sourds avec les lèvres.
4v.être difficile à contenter, faire distinc­tion.mbǎ gɛ̀ à tã́ mɔ̀ wéna̍ = – à bɛ̃́ mɔ̀ wé­na̍cet homme se laisse vite rebuter par qqn ou qqch, il est difficile à contenter.à tã́ mɔ̀ gɔ̍il ne fait pas de distinction, il n’est pas difficile, il ne se laisse pas rebu­ter.à tã́ wi̍ gɔ̍ = à sáká bílá lí wi̍ gɔ̍il ne fait ac­cep­tion de personne.ǎ tã̀ ’dã́ we̍ mɔ́ tɔ̃̍a̍ hã́ à ni̍ gɔ̍il n’a pas fait cas du mauvais propos que tu lui as tenu.bé gɛ̀ à tã́ wè gɔ̍ = à fíó wéna̍, à kɔ̍ gbà dɔ́á lɛ́nggɛ́ ’da̍ wínɔ̀ bína̍cet enfant est docile, il n’aime pas les querelles.mi̍ gɛ̀, mi̍ nyɔ́ngɔ́ yìkì nyɔ́ngɔ̀, mi̍ tã́ mɔ̀ gɔ̍je mange le “yiki”, je ne suis pas difficile.kà tã́ sánggò gɔ̍, sánggónɔ̀ vɛ̃̂ we̍ dùzu̍ mâon peut manger la boule de maïs avec n’importe quel légume ou viande.Tã́gɔ̍
5v.(rare) percer, briller dans, aveugler.wèsé tã́ lí mí wéna̍ = wèsé tándá ­le soleil m’aveugle.
tã̍n.mɛ̍ a̍ ’da̍ fɛ́lɛ́ o̍mbè kpálɛ́nɔ̀ kɛ́ má dò nyàká nɛ̍ bóe̍pousse ou tige ram­pante d’une plante.tã́ gbàsì, tã́ gɔ̀lɔ̀, tã́ gbàlì, tã́ kùlúsà, tã́ dàkà, tã́ yo̍nggo̍pousse d’igname, etc.mɔ̍ nɛ́ zã̀ gbàsì, nɛ̀ mɔ̀ fá tã́ nɛ̍quand tu veux déterrer des ignames, cherche les pousses.o̍wí zṹnɔ̀ wǎ gɔ̍nɔ̍ nzòé ’dà mi̍ nú tã́ nɛ̍ vɛ̃̂les voleurs ont arraché toutes mes arachides.màkóé gɛ̀ wa̍la̍ dɛ́ nú tã́ nɛ̍ mɔ̀lɔ̍il y a cinq ca­bosses de cola à une tige de l’arbre.
ta̍ mɛ́var.indét. de2
tã̀álã̀n.esp. d’arbre de 15 à 30 m ht.῁ᴗ῁ te̍ nɛ̀ ngɛ́nggɛ́lɛ́ ngbɛ᷅ za̍mɔ̍ gɛ̀ a̍ tã̀álã̀ = wà tɔ̃́ lɛ́nggɛ́ tã̀ã́lã̀ hã́ wí gã́ zù kɛ́ à zɔ́ tɛ̃̍ à na̍, ɛ́ nɛ̍a̍ ngɔ́ o̍ngbɛ̀ ɛ̍ vɛ̃̂ ni̍, nɛ̀ wà tɔ̃́ hã́ à na̍: “Te̍ nɛ́ ngɔ́ ngbɛ᷅ kpó za̍mɔ̀ gɛ̀ a̍ tã̀álã̀, kɔ́ wéle̍ dò ngbɛ᷅ wè tɛ̍ nɛ̀ ngɔ́ ngbɛ᷅ gɔ̍”il n’y a pas d’ar­bre dans la forêt plus haut que l’arbre “tã̀álã̀” = se dit de qqn qui se vante beau­coup mais ne vaut pas grand-chose.B
ta̍bìconj.ou, ou bien, peut-être.
tà’bè*1var.indét. debùlɛ́
tà’bè*2<Not Sure>cfbùlɛ́
tà’da̍n.plante herbacée charnue, sou­vent plantée au village pour usage médicinalB
tafav.ìlì mɔ̀ dɛ́ gèlé fàlà dò tè ta̍bì nyá­ngá wi̍ ta̍bì kɔ̃́ wi̍pousser de côté, re­pousser avec un bâton, le pied ou la main.tàfà kɔ̀àli̍repousser un mille-pattes.tàfà kã́lí wèrepousser des braises.kpánà hɔ́ wè, nɛ̀ wà táfá mâle pot étant chauf­fé au rouge, on le pousse de côté (à l’aide d’un bâton).
táfúán.esp. de poisson.cfkɛ̀fɛ̍2
táfúá, mɔ̀nggànggúvar.indét. dekɛ̀fɛ̍2esp. de pois­son dont la forme plate et large fait penser à une spatule “kɛ̀fɛ̍”A
tàfùlɛ̀1n.cftàfùlù
tàfùlɛ̀2var.indét. detàfùlù
tàfùlùtàfùlɛ̀2n.tàfu̍lu̍ gɛ̃̀ = ’búmbá nú gɛ̃̀orifice d’une nasse.wà fáná tàfu̍lu̍ gɛ̃̀ dò fɛ́lɛ́ ngòlo̍, mbá’bì, ngína̍, ní dò níon tresse l’orifice de la nasse avec des liens de “ngòlo̍, mbá’bì, ngína̍, etc.”.cftàfùlɛ̀1
tàfùùid.crépusculaire, brumeux.gba̍lí à zɔ́ mɔ̀ tàfùù = lí à ɔ́ nɛ́ zɛ̃́ wè ni̍, má ɔ́ kpùùil a la vue trouble.fa̍la̍ sa̍ tàfùù = fa̍la̍ sa̍ dàfùù, dã̀ɛ̃̀ɛ̀le jour commence à poindre.
takav.puiser, vider, écoper, soulever (se dit pour de l’eau ou du sable).tàkà lìpuiser, écoper de l’eau avec les mains ou qqch dans les mains, chasser l’eau avec le pied.tàkà lì dɛ́ nú wi̍ = sò lì, nɛ̀ mɔ̍ dá dɛ́ nú mɔ̍ dâ, we̍ kɛ́ fò búlà bína̍boire de l’eau en la jetant dans la bouche avec la main.wí lù ga̍ à táká lì dɛ́ nzâ dò nyángá àle paga­yeur vide sa pirogue avec le pied.tàkà bùtù kɛ̍nzɛ̍soulever du sable avec les mains ou avec qqch dans les mains ou avec les pieds.mbɛ̌ ni̍ ta̍ka̍ nu̍i̍ fàlà kpó, nɛ̀ má á lí mi̍cet homme a jeté soudainement du sable en l’air et j’en ai reçu plein les yeux.o̍bénɔ̀ kɛ́ wà hálá ’dà kàlà gɔ̍ ni̍, wǎ ĩ̀ tí tàkà bùtù kɛ̍nzɛ̍ dɛ́ tɛ̍ wà wéna̍les pe­tits enfants qui commencent à marcher à quatre pattes aiment s’asperger de sable.