C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

p


pèesò stirring of mush food with a stick Neta el a̱n peeso.
pé̱e̱tè̱ 1moon 2month Me̱nk el tu hyaan pe̱e̱ta̱v tan.
pè̱e̱ù lying flat and straight Oba̱l ela la̱t pe̱e̱u nu'copo.
pègá cf: bègá. prop up, put close together Hav a̱v pegam i'doro ban hwela. Go and put the pot near the fireplace for me.
pè̱gpè̱gè̱ tied loosely at the base U gagk u'bad pe̱gpe̱ge̱.
pè̱há where I pe̱ha a̱v cetain me?
pèkà (try to) lift a heavy load Maaka̱m peka d'naa u he̱nte.
pèkà̱dknèe swollen or puffed up, about to burst Wa̱d hwa̱a̱k peka̱dknee.
pè̱kà̱dpè̱kdò sickly or stunted (of sth growing) I emk wa janku ha̱n pe̱ka̱dpe̱kdo.
pèkà̱dsá squeeze Peka̱dsa a̱v uvu.
pé̱kè̱ inspect
pe̱kpe̱ke̱
pe̱kpe̱ke̱ (specifically for smaller birds)
pe̱kre̱ pe̱kre̱
pe̱kre̱-pe̱kre̱
pé̱ktà̱mpé̱ butterfly Pe̱kta̱mpe̱n el s'go-s'go. (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
pè̱ktè̱ kind of twining plant used as a cure for stomach pain El nan em bansa̱n samko a̱n ga̱a̱r sa̱n pe̱tke̱. (sem. domains: 1.5 - Plant, med.)
pè̱ktè̱l manner of thin person or animal falling flat on the ground Wa hek pe̱kte̱l a̱n k'ba̱ta̱.
pèlá reappear, become visible again having faded or died away (of the moon) Pe̱e̱t pelka de̱e̱de̱.
pè̱lè̱ rend, tear (off), rip Kabu bada a̱v pe̱le̱ ma̱v kana.; Kada v'pe̱le̱.
pé̱mkè̱ run away, start off early in the morning, take to one's heels A̱ra̱m pe̱mka̱n kwe̱e̱ve̱.
pe̱na
pe̱na
pé̱ndè̱ peel off, strip Kaba s'vaa a̱v pe̱nde̱ me.; A̱m lagka o tu hav nupe̱ndo.
pèntà Common Bulbul Pycnonotus barbatus (sem. domains: 1.6.1.2 - Bird.)